مکانیزم (مغزی)

فیلترهای فعال

مکانیزم پریز آنتن ماهواره... مکانیزم پریز آنتن ماهواره... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم پریز آنتن ماهواره پارت الکتریک مدل آذین

17٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) پریز آنتن ماهواره پارت الکتریک مدل آذین با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین به رنگ سفید قابل انتخاب است و بصورت توکار نصب می‌شود. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت خرابی ناشی از خطای مصرف کننده و استفاده نابجا نباشد) از...
مکانیزم کلید ملودی پارت... مکانیزم کلید ملودی پارت... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم کلید ملودی پارت الکتریک مدل آذین

34٬000 ‎تومان
مکانیزم کلید ملودی پارت الکتریک مدل آذین با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین به رنگ سفید قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و ولتاژ نامی آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 10 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت خرابی ناشی...
مکانیزم پریز آنتن ماهواره... مکانیزم پریز آنتن ماهواره... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم پریز آنتن ماهواره دو منظوره پارت الکتریک مدل آذین

52٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) پریز آنتن ماهواره دو منظوره پارت الکتریک مدل آذین با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین به رنگ سفید قابل انتخاب است و بصورت توکار نصب می‌شود. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت خرابی ناشی از خطای مصرف کننده و استفاده نابجا...
مکانیزم کلید کراکس(صلیبی)... مکانیزم کلید کراکس(صلیبی)... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم کلید کراکس(صلیبی) پارت الکتریک مدل آذین

26٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) کلید صلیبی پارت الکتریک مدل آذین با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین به رنگ سفید قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و ولتاژ نامی آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 10 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت...
مکانیزم سوکت شبکه پارت... مکانیزم سوکت شبکه پارت... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم سوکت شبکه پارت الکتریک مدل آذین

32٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) سوکت شبکه پارت الکتریک مدل آذین با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین به رنگ سفید قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و ولتاژ نامی آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 10 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت...
مکانیزم پریز تلفن دو منظوره... مکانیزم پریز تلفن دو منظوره... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم پریز تلفن دو منظوره پارت الکتریک مدل آذین

18٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) پریز تلفن دو منظوره پارت الکتریک مدل آذین با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین به رنگ سفید قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و ولتاژ نامی پریز آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 16 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص...
مکانیزم پریز تلفن دو سوکت... مکانیزم پریز تلفن دو سوکت... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم پریز تلفن دو سوکت پارت الکتریک مدل آذین

20٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) پریز تلفن دو سوکت پارت الکتریک مدل آذین با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین به رنگ سفید قابل انتخاب است و بصورت توکار نصب می‌شود. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت خرابی ناشی از خطای مصرف کننده و استفاده نابجا نباشد) از...
مکانیزم کلید کولر پارت... مکانیزم کلید کولر پارت... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم کلید کولر پارت الکتریک مدل آذین

25٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) کلید کولر پارت الکتریک مدل آذین با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین به رنگ سفید قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و ولتاژ نامی آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 10 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت...
مکانیزم کلید دیمر پارت... مکانیزم کلید دیمر پارت... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم کلید دیمر پارت الکتریک مدل آذین

63٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) کلید دیمر پارت الکتریک مدل آذین با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین به رنگ سفید قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و ولتاژ نامی آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 10 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت...
مکانیزم کلید تبدیل پارت... مکانیزم کلید تبدیل پارت... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم کلید تبدیل پارت الکتریک مدل آذین

20٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) کلید تبدیل پارت الکتریک مدل آذین با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین به رنگ سفید قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و ولتاژ نامی آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 10 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت...
مکانیزم کلید راه پله پارت... مکانیزم کلید راه پله پارت... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم کلید راه پله پارت الکتریک مدل آذین

18٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) کلید راه پله پارت الکتریک مدل آذین با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین به رنگ سفید قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و ولتاژ نامی آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 10 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت...
مکانیزم کلید زنگ پارت... مکانیزم کلید زنگ پارت... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم کلید زنگ پارت الکتریک مدل آذین

18٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) کلید زنگ پارت الکتریک مدل آذین با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین به رنگ سفید قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و ولتاژ نامی آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 10 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت خرابی...
مکانیزم کلید سه پل پارت... مکانیزم کلید سه پل پارت... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم کلید سه پل پارت الکتریک مدل آذین

25٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) کلید سه پل پارت الکتریک مدل آذین با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین به رنگ سفید قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و ولتاژ نامی آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 10 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت...
مکانیزم کلید دو پل پارت... مکانیزم کلید دو پل پارت... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم کلید دو پل پارت الکتریک مدل آذین

18٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) کلید دو پل پارت الکتریک مدل آذین با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین به رنگ سفید قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و ولتاژ نامی آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 10 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت...
مکانیزم کلید تک پل پارت... مکانیزم کلید تک پل پارت... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم کلید تک پل پارت الکتریک مدل آذین

17٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) کلید تک پل پارت الکتریک مدل آذین با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین به رنگ سفید قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و ولتاژ نامی آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 10 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به تشخیص کنترل کیفیت...
مکانیزم پریز ارت دار درب... مکانیزم پریز ارت دار درب... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم پریز ارت دار درب دار پارت الکتریک با قفل کودک

20٬000 ‎تومان
مکانیزم پریز ارت دار درب دار پارت الکتریک با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان، آذین و چوب آذین قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و مجهز به قفل کودک می‌باشد. ولتاژ نامی آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 16 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به...
مکانیزم پریز ارت دار پارت... مکانیزم پریز ارت دار پارت... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم پریز ارت دار پارت الکتریک با مغزی سرامیکی آذین

20٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) پریز ارت دار با مغزی سرامیکی آذین، به رنگ سفید است و با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و مجهز به قفل کودک می‌باشد. ولتاژ نامی آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 16 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید...
مکانیزم پریز بدون ارت پارت... مکانیزم پریز بدون ارت پارت... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم پریز بدون ارت پارت الکتریک با مغزی سرامیکی آذین

16٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) پریز بدون ارت با مغزی سرامیکی آذین، به رنگ سفید است و با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و مجهز به قفل کودک می‌باشد. ولتاژ نامی آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 16 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید...
مکانیزم پریز بدون ارت درب... مکانیزم پریز بدون ارت درب... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم پریز بدون ارت درب دار پارت الکتریک با قفل کودک

18٬000 ‎تومان
مکانیزم پریز بدون ارت درب دار پارت الکتریک با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان، آذین و چوب آذین قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و مجهز به قفل کودک می‌باشد. ولتاژ نامی آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 16 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید (در صورتیکه به...
مکانیزم پریز ارت دار پارت... مکانیزم پریز ارت دار پارت... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم پریز ارت دار پارت الکتریک با مغزی پلی کربنات آذین

16٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) پریز ارت دار با مغزی پلی کربنات آذین، به رنگ سفید است و با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و مجهز به قفل کودک می‌باشد. ولتاژ نامی آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 16 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ خرید...
مکانیزم پریز بدون ارت پارت... مکانیزم پریز بدون ارت پارت... 2
موجود
مکانیزم (مغزی)

مکانیزم پریز بدون ارت پارت الکتریک با مغزی پلی کربنات آذین

18٬000 ‎تومان
مکانیزم (مغزی) پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات آذین، به رنگ سفید است و با قابهای شهاب، پارت، آرا، آسمان و آذین قابل انتخاب است. بصورت توکار نصب می‌شود و مجهز به قفل کودک می‌باشد. ولتاژ نامی آن 250 ولت و قابلیت جریان دهی تا 16 آمپر را دارد. دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی‌نامه استاندارد اروپا (CE) می‌باشد. تعویض بدون سوال طی ۲ سال اول، از تاریخ...
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی Cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.